دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

دستگاه

 

1

ميكروسكوپ لوپ

2

ميكروسكوپ لوپ

3

ميكروسكوپ لوپ

 

4

آون (اجاق)

 

5

 

دستگاه shaker

6

 

دستگاه همزن

7

 

ترازو ديجيتال

8

 

سري الكلهاي غربال

9

 

دستگاه shaker

10

 

استوانه هيدرو متري 500

و 1000 ml

11

 

ابزار شیشه گری

12

 

كيتهاي اندازه گيري

13

 

ارلن ماير ml 250و100

14

 

شیشه آلات مصرفی شیشه گری

15

بشر ml 800و80

 

16

 

چراغ  و عینک شیشه گری