دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

 

1

ميكروسكوپ

 

2

ميكروسكوپ

 

3

ميكروسكوپ

 

 

4

ميكروسكوپ

 

5

 

ميكروسكوپ

 

6

 

ميكروسكوپ

 

7

 

ميكروسكوپ

 

8

 

ميكروسكوپ

 

9

 

ميكروسكوپ

 

10

 

ميكروسكوپ

 

11

 

ميكروسكوپ

 

12

 

ميكروسكوپ

 

13

 

ميكروسكوپ

 

14

 

ميكروسكوپ

 

15

ميكروسكوپ

 

16

ميكروسكوپ

 

 

17

ميكروسكوپ

 

 

18

ميكروسكوپ

 

19

اپك

 

20

اسلايدر

 

21

تلويزيون

 

22

تلويزيون

 

23

تلويزيون

 

24

تلويزيون

 

25

تلويزيون

 

26

 

      تلويزيون(40اینچ)