دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

2

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

3

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

4

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

5

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

6

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

7

 

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

 

8

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

9

 

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

10

 

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

11

 

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

12

 

ميكروسکوپ استريو (لوپ)

13

 

اورهد