دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

استریسکوپ آینه دار

3

 

استریسکوپ آینه دار

3

استریسکوپ جیبی

4

نقشه زمین شناسی

5

 

نقشه زمین شناسی

6

 

نقشه توپوگرافی

7

 

عکس هوایی

8

 

فیبر نوری

9

کمد نقشه

10

 

فایل کشویی فلزی

11

 

فایل شیشه ای