دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

دوربین نیوو

3

 

دوربین تئودولیت

3

دوربین نیوو

4

سه پایه دوربین

5

 

کامپاس

6

 

شاخص

7

 

تراز ژالون

8

 

ژالون

9

چکش

10

 

متر

11

 

پلانیمتر