دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

سانتر یفیوز

2

سانتر یفیوز

3

سانتر یفیوز

4

اسپکتروفتومتر

5

هات پلیت مگنت

6

هات پلیت مگنت

7

هات پلیت مگنت

8

هات پلیت مگنت

9

میز ضد اسید آزمایشگاهی