دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

پمپ هوا

2

مانیتور

3

کی برد

4

کیس

5

فیلم فتو متر

6

آون  ا لکتریکی

7

کروماتو گرافی گازی

8

میز ضد اسیدآزمایشگاهی

9

اتمیک ابزوربشن

10

دستگاه FTIR