دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

کپسول اکسیژن

2

کپسول گاز

 

3

مشعل شیشه گری

4

ماسک

5

شیشه آلات

6

ابزار شیشه گری