دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

ردیف

 

نام دستگاه

1

میز آزمایشگاهی ضد اسید

2

هود ازمایشگاهی

3

آب مقطر گیری

4

ترازوی دیجیتال

5

کلیه ظروف شیشه ای مورد نیاز

6

کلیه مواد مصرفی مورد نیاز

7

هیتر آزمایشگاهی