دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

ردیف

 

نام دستگاه

1

PH  متر

2

PH  متر

3

PH  متر

4

هدایت سنج

5

آمپر متر

6

آمپر متر

7

شیکر

8

الکتروگراوی متری

9

کولون متر

10

الکترودکالومل

11

الکترود

12

PH  متر

13

EC متر