دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
علوم پایه
  زمین شناسی
  شیمی
  فیزیک