دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

ترازوی دیجیتال001/0 

2

آون

3

انکوباتور

4

شیکر

5

سانتریفیوژ

6

میکروسکوپ

7

بینو کولر

8

ویدئو پروژکتور