دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

کجدال هضمی

2

 

تقطیر ازت

3

شیکر ارلن

 

4

اسپکتر وفتومتر

5

 

فیلم فتومتر

6

 

PH متر

7

 

EC متر

8

 

استا بلا یزر

9

 

آب مقطر گیری

10

 

ترازوی دیجیتال

 

12

سانتریفیوژ

 

13

هضم ازت

14

 

دوش  اضطراری