دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  

ردیف

نام دستگاه

1

 

هود آزمایشگاهی شیمیایی

2

هات پلیت

3

ترازوی دیجیتال

4

آون

5

میکروسکوپ

6

سم پاش موتوری

7

سم پاش پشتی

8

سم پاش استوانه ای

9

سم پاش کتابی