دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

شیکر ارلن

2

مایکرو فر

3

میکرو سانتریفیوز

4

بن ماری

5

آون

6

ترازوی دیجیتال001/0

7

PH  متر

8

الکتروفروز

9

هیتر مگنت

10

یخچال