دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

میز هیدرولیکی

2

پمپهای سری

3

پمپ های موازی

4

کانال ا نتقال  رسوب

5

پرما متر گلف

6

تشتک تبخیر

7

اندازه گیری ضریب آبگذری

8

اندازه گیری آبدهی و یژه

9

ضربه جت 

10

افت اصطکاکی

11

و نتوریمتر