دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

صفحات فشاری

2

پمپ فشار

3

عمق سنج دیجیتال

4

عمق سنج مکانیکی

5

ایستگاه هوا شناسی

6

شیکر

7

دستگاه هیدرو لوژی

8

لایسیمتر

9

ویسکو زیمتر

10

PH  متر

11

EC متر

12

سرعت سنج پره ای

13

آفتاب نگار