دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

اتوکلاو

2

یخچال فریزر

3

آون

4

انکوباتور

5

سانتر یفیوژ

6

دستگاه اتو کلاو

7

انکوبا تور یخچال دار

8

بینو کولر

9

بینو کولر

10

بینو کولر

11

شیکر ارلن

12

آب مقطرگیری

13

ترازوی دیجیتال