دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

دستگاه اندازه گیری مرکز فشار

2

دستگاه ا ندازه گیری افت در اتصالات

3

دستگاه آزمایش رینولدز

4

دستگاه صحت معادله برنولی

5

دستگاه ضربه جت آب

6

میز هیدرو لیکی

7

کانال هیدرو لیکی

8

اندازه گیری فشار هیدرو استاتیک

9

کالیبر فشار سنج