دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

میکروسکوپ

2

بینو کولر

3

مجموعه کلکسیون علفهای هرز

 

4

مجموعه کلکسیون گیاهان هرز