دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پردیس دانشگاه آزاد واحد شیراز

lab@iaushiraz.ac.ir

تلفن تماس: 07136191519