دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ردیف

نام دستگاه

1

ترمال سایکلر

2

ترازوی دیجیتال

3

مایکروفر

4

یخچال فریزر

5

فریزر آزمایشگاهی

6

سانتریفیوژ رومیزی

7

میکروسانتریفیوژ

8

سانتریفیوژ یخچال دار

9

بلندر

10

هیتر پلاک

11

الکتروفورز

12

شیکر رومیزی(ارلن)

13

شیکر رومیزی(ارلن)

14

شیکرانکوباتور

15

تیوپ شیکر

16

آون

17

ژل داکیومنت

18

اتوکلاو

19

مخلوط کن

20

بنماری

21

اسپکتروفتومتر

22

الیزاریدر

23

پی اچ متر

24

کلروفیل متر

25

هموژنایزر دستی

26

فلیم فتومتر

27

سمپلر

28

تانک ازت