دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

تراکتور

 

2

تراکتور باغی

3

شخم زن

 

4

نهر کن

 

 

5

بدز پاش

 

 

سایر ادوات کشاورزی