دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

روتاریمتر

 

2

ژرمیناتور

3

آون

4

ا نکوباتور

5

ترازوی دیجیتال

6

پمپ خلاء

7

هیتر مگنت

8

کلونجر