دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

دستگاه ژرمیناتور

2

استریو میکروسکوپ همراه با دوربین دیجیتال

3

کمد کلکسیون حشرات