دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

اسپکتروفتو متر

 

2

قندسنج

3

الکتروفورز 73 شانه

4

Ph متر

5

آون

6

انکوباتور

7

سانتریفیوژ

8

آب مقطرگیری

9

سفتی سنج

10

دستگاه سطح برگ