دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

کاسا گراندی

2

 

کاسا گراندی

3

کاسا گراندی

 

4

استا بلا یزر

 

5

 

پمپ خلاء

6

 

کوره الکتریکی

7

 

PH متر

8

 

EC متر

9

 

ترازوی دیجیتال

10

 

میکسر