دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

کنسول اصلی

3

 

ضبط صوت

3

یونیت آزمایشگاهی