دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دانشکده علوم انسانی
  لابراتوار زبان 1
  لابراتوار زبان 2