دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

کنترل دما

2

 

کنترل سطح

3

کنترل فشار

 

4

کنترل جریان