دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
  نام تجهیزات
  افراد
  دستور کار آزمایشگاه
  برنامه هفتگی
  تماس با ما

 

         

             ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

خواص فیزیکی مکانیکی

خواص فیزیکی مکانیکی

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

شکل دهی فلزات

شکل دهی فلزات

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه