دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
  نام تجهیزات
  افراد
  دستور کار آزمایشگاه
  برنامه هفتگی
  تماس با ماپردیس دانشگاه آزاد واحد شیراز

lab@iaushiraz.ac.ir

تلفن تماس: 07136191609