دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
  نام تجهیزات
  افراد
  دستور کار آزمایشگاه
  برنامه هفتگی
  تماس با ما
  

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

سختی سنج

 

2

سختی سنج

3

سختی سنج

 

4

تست ضربه

 

5

 

تست ضربه

6

 

شاخص جریان مذاب(MFI)

7

 

مانت گرم

8

 

کوره عملیات حرارتی

9

 

کشش 500 کیلو

10

 

کشش هیدرون

11

 

اندازه گیری نقطه ذوبی وایکات

12

 

تست HDT