دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

اسیلوسکوپ

2

منبع تغذیه dc

3

آی سی های دیجیتال

4

سیگنال ژنراتور

 

5

مولتی متردستی

6

قطعات ا لکترونیکی