دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  

ردیف

نام دستگاه

1

دستگاه سرمایش جذبی

2

دستگاه ازمایش کمپر سور

3

دستگاه پمپ حرارتی مکانیکی

4

دستگاه دینا مو متر مو تور بنزینی

5

دستگاه کلکتور خورشیدی