دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7:30

ساعات

ایام هفته

 

 

آزمایشگاه ارشد عمران

آزمایشگاه مکانیک خاک (زمین شناسی)

 

آزمایشگاه مقاومت مصالح (عمران)

 

آزمایشگاه مقاومت مصالح (عمران)

 

آزمایشگاه مقاومت مصالح (عمران)

آزمایشگاه عملیات حرارتی

شنبه

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مکانیک خاک وبتن (ارشد مهندسی آب)

آزمایشگاه ارشد عمران

 

آزمایشگاه مکانیک خاک

( عمران )

آزمایشگاه مکانیک خاک

( عمران )

آزمایشگاه مکانیک خاک

( عمران )

یکشنبه

کارگاه نقشه برداری

( عمران )

 

کارگاه نقشه برداری

( عمران )

 

کارگاه نقشه برداری

( عمران )

 

کارگاه نقشه برداری

( عمران )

 

دوشنبه

آزمایشگاه فرایند3

( سرامیک )

آزمایشگاه ارشد عمران

آزمایشگاه چینی

( سرامیک )

آزمایشگاه ارشد عمران

آزمایشگاه شیشه

( سرامیک )

آزمایشگاه دیر گداز

( سرامیک )

سه شنبه

آزمایشگاه چینی

( سرامیک )

آزمایشگاه ارشد عمران

آزمایشگاه فرایند 3

( سرامیک )

آزمایشگاه ارشد عمران

 

آزمایشگاه فرایند 1

( سرامیک )

آزمایشگاه فرایند2

( سرامیک )

چهار شنبه

 

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

( عمران )

 

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

( عمران )

 

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

( عمران )

 

پنج شنبه