دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

شیکر

2

 

ترازوی دیجیتال

 

3

دستگاه برش خاک

 

4

دستگاه تحکیم خاک

 

5

دستگاه برش مستقیم

 

6

دستگاه خشک کن برقی

 

7

دستگاه تک محور

 

8

اجکتور 50 میلیمتری

9

 

دستگاه CBR