دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

خشک کن سینی دار

2

 

کوره عملیات حرارتی

3

سیستم استخراج مایع مایع

 

4

سیستم استخراج جامد جامد

 

 

5

همزن

 

6

تبخیر کننده دو مرحله ای

 

7

برج تقطیر سینی دار

 

8

برج تقطیر آکنده