دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

دستگاه تیتراتور کارل فیشر

2

 

دستگاه تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی

3

دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش فراوردهای نفتی

 

4

دستگاه اندازه گیری کربن باقی مانده به روش ramsbottom

 

5

دستگاه تشخیص خورندگی فراوردهای نفتی به روش آزمون تیرگی تیغه مسی

 

6

دستگاه آزمایش رنگ و فراورده های نفتی