دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 
 

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7:30

ساعات     

ایام هفته     

 

 

آز مقاومت مصالح ( 3 گروه عمران )

 

 

آز متالوگرافی

شنبه

آزمایشگاه ارتعاشات

آزمایشگاه مقاومت 

        ( مکانیک )

آزمایشگاه مقاومت 

        ( مکانیک )

آزمایشگاه مقاومت 

        ( مکانیک )

یکشنبه

 

آزمایشگاه مقاومت (سما)

آزمایشگاه مقاومت (سما)

 

دوشنبه

آزمایشگاه هیدرولیک (سما)                                                                    آزمایشگاه هیدرولیک (سما)-

سه شنبه

 

آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی

چهار شنبه

 

کارگاه برق خودرو

کارگاه برق خودرو

پنج شنبه