دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

پالیش

2

سختی سنج

3

میکروسکوپ متا لوژی

4

وسایل و ابزار مورد نیاز