دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 

ردیف

نام تجهیزات

1

TGA/DSC

2

FTIR

3

GC

4

A.A

5

UV  visible