دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دانشگاه آزاد واحد شیراز

lab@iaushiraz.ac.ir

تلفن تماس: 07136412596