دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

دستگاه تست برش

3

 

دستگاه تست کشش

3

دستگاه تست خستگی

 

4

دستگاه تست سختی

 

5

 

دستگاه تست فلز

6

 

دستگاه خمش

7

 

دستگاه آزمایش خستگی

8

 

دستگاه آزمایش خزش

9

 

دستگاه آزمایش پیچش

10

 

زبری سنج