دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
ریزپردازنده و مدارمنطقی-مدارالکتریکی
  نام تجهیزات
  افراد
  دستور کار آزمایشگاه
  برنامه هفتگی
  تماس با ما
 


         

             ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

 

شنبه

 

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

یک شنبه

 

 

اندازه گیری و مدار

اندازه گیری و مدار

الکترونیک

اندازه گیری و مدار

الکترونیک

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

ریز پردازنده

ریز پردازنده

ریز پردازنده

مدار الکتریکی

مدار الکتریکی

مدار الکتریکی

پنج شنبه