دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
ریزپردازنده و مدارمنطقی-مدارالکتریکی
  نام تجهیزات
  افراد
  دستور کار آزمایشگاه
  برنامه هفتگی
  تماس با ما
 


پردیس دانشگاه آزاد واحد شیراز

lab@iaushiraz.ac.ir

تلفن تماس: 07136191664