دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

حرارت آزاد و اجباری

2

هدایت حرارت جامدات

3

مبدل حرارتی دو لوله

4

مبدل حرارتی دو لوله غیر هم جهت

5

برج خنک کن