دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

تابلو سوخت رسانی ماشین

2

 

مجموعه قطعات برش خورده سوخت رسانی

3

سیستم سوخت رسانی انژکتوری

 

4

 

سیستم سوخت رسانی پراید