دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

دستگاه نیروی جت آب

2

دستگاه اوریفیس متر

3

دستگاه ونتوری متر

4

دستگاه مسایل اندازه گیری دبی

5

دستگاه ازمایش رینولدز

6

دستگاه اندازه گیری افت فشار

7

دستگاه ازمایش اصطکاک در لوله

8

دستگاه پمپ سری و موازی

9

دستگاه تونل باد

10

دستگاه جریان گردابی

11

دستگاه آزمایش فشار هیدرو ستاتیک

12

دستگاه کانال رو باز 5متری