دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 
 
 

         

             ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

شیمی سینیتیک

شیمی سینیتیک

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

 

پنج شنبه